Oblasť auditu

BPS Audit

Spoločnosť BPS Audit, s.r.o., je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu od roku 2018, pričom pokračuje v dlhoročnej práci partnerskej spoločnosti Boržík & partners, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu audítorských služieb už od začiatku 90-tych rokov.

Sme hrdí na to, že súčasťou našej spoločnosti je tím kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti auditu, ktorý nám umožňuje poskytovať kompletné služby zamerané na správne porozumenie Vášho podnikania. Práve detailné poznanie Vášho podnikania je nevyhnutnou podmienkou toho, aby boli naše služby poskytované efektívne a boli pre Vás prínosom.

Naša spoločnosť je partnerom v oblasti auditu pre medzinárodnú sieť nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem RSM.

Podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.z. vzniká povinnosť overenia účtovnej závierky účtovnej jednotke,
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1.celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,24)
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

Audit

Naše služby

Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.

Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Audit finančných prostriedkov z podporných programov.

Poradenstvo pri zostavovaní individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok.

Poradenstvo pri účtovaní a vykazovaní špecifických transakcií.

Etický kódex
audítora

Pri výkone našich služieb sa riadime Etickým kódexom audítora vydaným Slovenskou komorou audítorov, ktorý je v súlade s Etickým kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC). Základnými etickými princípmi našej profesie sú:

Náš tím

BPS Group

Chcem sa stať súčasťou tímu BPS Audit

Naše spoločnosti sa zaoberajú audítorskými, daňovými a poradenskými službami a keďže sa aj naďalej rozširujeme hľadáme do nášho teamu nové kolegyne a kolegov. V prípade, že sa zaujímate o prácu v oblastí auditu a daní, neváhajte náš kontaktovať a pošlite nám svoj životopis.

Kontakt

Spojte sa s nami

Tím odborníkov spoločností BPS Audit, s.r.o. a BPS Tax, s.r.o., je pripravený spolupracovať s Vami na hľadaní optimálnych riešení pre Vaše podnikanie.

PS Audit, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Email: audit@bpsgroup.sk
Licencia UDVA: 406
Telefón: +421 948 217 411

BPS TAX, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Email: tax@bpsgroup.sk
Číslo osvedčenia: 190/2019
Telefón: +421 948 217 411